W życiu każdego dorosłego człowieka przytrafić się może taka chwila, gdy składa on na biurko swojego szefa kartkę z wypowiedzeniem umowy o pracę. Nawet, jeśli przechodzisz do innej firmy za większe pieniądze to tak jakby choć na chwilę odzyskujesz wolność. Gorzej jeśli to Tobie wręczane jest pismo z wypowiedzeniem. Istnieje kilka sposobów na rozstanie się pracodawcy ze swoim pracownikiem. Najprostsza opcja to wypowiedzenie na mocy porozumienia stron. Okoliczności w jakich pracodawca chce Cię zwolnić mogą być różne, więc jeśli masz coś na sumieniu i dostajesz do wyboru porozumienie lub zwolnienie dyscyplinarne to na pewno lepiej jest wybrać porozumienie. Z kolei jeśli masz jakieś wątpliwości co do słuszności wypowiedzenia to najlepiej zastanów się na spokojnie i nie obawiaj się poprosić o możliwość konsultacji i więcej czasu.

Zakończenie umowy na mocy porozumienia stron to taki rodzaj dokumentu, w którym można zawrzeć praktycznie „wszystko”. W takim wypowiedzeniu ustala się wszelkie szczegóły związane z zakończeniem stosunku pracy: termin rozwiązania umowy (może być dowolny, nie musi równać się terminowi wypowiedzenia, kwestie związane z urlopem – czy pracownik ma go wykorzystać czy otrzyma ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czy pracownik zostaje zwolniony ze świadczenia pracy, kwestie związane z rozliczeniem ewentualnych prowizji (miesięcznych, kwartalnych), rozliczenia premii okresowych. Termin rozliczenia się ze sprzętu firmowego czy z narzędzi pracy.

…………………………
(data i miejscowość)

…………………………….
(pieczątka pracodawcy)
…………………………….
(REGON – EKD)

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

 

Niniejszym za porozumieniem stron rozwiązujemy z dniem …………………… …….. r. (data rozwiązania umowy)  umowę o pracę, zawartą w dniu …………………….. …….. r. (data zawarcia umowy), w ………………………………………….. (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

……………………………………… (pełna nazwa i adres pracodawcy) ……………………………………..

reprezentowaną przez: ………………………. (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

…………………………………… (imię i nazwisko pracownika), zam. w ………………………………………. (adres zamieszkania pracownika).

 

………………………..                                                                            ………………………..
(podpis pracodawcy)                                                                            (podpis pracownika)

Warto pamiętać o tych wszystkich elementach, ponieważ podpisując porozumienie raczej nie masz szans w Sądzie Pracy. Jest to zgodne oświadczenie dwóch stron umowy, a podważenie takiego dokumentu jest raczej zadaniem niełatwym. Oczywiście istnieją ekstremalne przypadki, kiedy ktoś zostaje zmuszony do tego siłą, wtedy należy niezwłocznie udać się do adwokata. Warto pamiętać, że jeśli pracodawca ma coś na sumieniu to będzie mu zależało na tym żebyś podpisał(-a) rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Jeśli się na to zgodzisz to przez 3 miesiące nie otrzymasz z Urzędu Pracy zasiłku. Nie są to wielkie sumy, ale zawsze lepiej jest dostać te kilkaset złotych niż nie dostać. Bardzo często zdarza się tak, że dział HR doradza rozwiązanie umowy tym sposobem, bo to wygląda lepiej na świadectwie pracy, ale to raczej interpretacja naciągana. Nie spotyka się raczej praktyki sprawdzania świadectw pracy na etapie procesu rekrutacyjnego, co najwyżej mogą zadzwonić do poprzedniego pracodawcy z prośbą o potwierdzenie Twojego zatrudnienia (w celu weryfikacji CV). A jak zdecydują się Ciebie zatrudnić to twoje świadectwo obejrzy osoba zajmująca się sprawami kadrowymi, która nie jedno już widziała, więc Twoje świadectwo jej nie zdziwi. Nawet jeśli o sposobie rozstania się z poprzednią firmą dowie się twój nowy szef to raczej z tego powodu Cię nie zwolni, a może co najwyżej Ci się baczniej przyglądać.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

…………………………
(Data i miejscowość)

…………………………………
Imię i nazwisko pracownika
…………………………………
Adres zamieszkania

……………………….
Nazwa pracodawcy
……………………….
Dokładny adres

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

Z dniem ………………………… r. (data rozwiązania umowy) składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu………………………… r. (data zawarcia umowy) w ………………………………………… (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:

 

PRACODAWCĄ:

……………………………………… (pełna nazwa i adres pracodawcy) ……………………………………..

reprezentowaną przez: ………………………. (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

 

PRACOWNIKIEM:

…………………………………… (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałym w ………………………………….. (adres zamieszkania pracownika).

 

z zachowaniem …………….. okresu wypowiedzenia,

 

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując
w Państwa firmie.

 

Potwierdzenie odbioru
przez pracodawcę: Z poważaniem:

………………………….. ………………………..
(data i podpis) (podpis pracownika)

Możesz też zrezygnować z pracy składając „rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem”. Nie ma co się obawiać wypowiedzenia umowy i warto się zastanowić się czy to nie bardziej Ci się kalkuluje niż podpisywanie porozumienia.

Wpis o tematyce:

  • rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron wzór
  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron wzór
  • wypowiedzenie umowy o pracę z podziękowaniem